منابع آموزشی و توانبخشی

منابع آموزشی و توانبخشی

 

والدین مراجعین ناشنوای کاشت حلزون شده برای دریافت به روزترین منابع توانبخشی و آموزشی می توانند به سایت http://user.navayesh.ir مراجعه کرده و در سامانه جامع توانبخشی شنیداری مجازی نوایش ثبت نام کرده و از منابع استفاده کنند. در واقع شما والدین عزیز بعنوان درمانگران اصلی در توانبخشی شنیداری کودکان کاشت حلزون شده خود هستید که با افزایش آگاهیتان منجر به تسریع عملکرد کودکتان در حیطه مهارتهای زبانی، اجتماعی و شنوایی می شوید.