برنامه های توانبخشی شنیداری

برنامه های توانبخشی شنیداری

نظر به آنکه برنامه گنجانده شده در سامانه جامع توانبخشی شنیداری مجازی نوایش بر اساس ارزیابی انجام شده از هر کودک متفاوت است، تکالیف مورد نیاز پس از عضویت و دریافت نام کاربری مراجع ارسال می شود.

این برنامه ها شامل:

_تکالیف بهبود مهارتهای پیش کلامی

_تکالیف بهبود دریافت و ادراک شنیداری

_تکالیف بهبود زبان دریافتی

_تکالیف بهبود زبان بیانی

_تکالیف بهبود حافظه شنیداری

در طی جلسات توانبخشی غیر حضوری (آنلاین) آموزش داده می شود.